pátek 15. července 2011

Friday - Day of departures

Friday 15th July 2011 –Day of departures
Some participants left really very early (like about 4 o’clock in the morning], the other went home after breakfast (from seven to half past eight). When all participants left, we cleaned up, thanked the receptionist for a great week we could spend in the hotel and went home too.

Pátek 15. 7. 2011 – Den odjezdů
Někteří z účastníků odjeli již časně ráno, okolo čtvrté hodiny. Ostatní se vydali na cestu domů až po snídani mezi sedmou a půl devátou. Když už všichni účastníci odjeli, uklidili jsme, poděkovali recepční za skvělý týden, který jsme mohli strávit v jejich hotelu a také odjeli domů.

čtvrtek 14. července 2011

Thursday - Day of Colourful Booklet

Thursday 14th July 2011 –Day of colourful booklet
We started the last day of the project (except the day of departures) with some energizers; the most popular was “Papaya Dance.” Todays morning was a little bit more ceremonial, because we were given the Youthpass. We also had to sign some papers, but then finally came some fun. Divided into national groups we prepared and afterwards presented short and really funny sketches about national stereotypes.
After the lunch we evaluated questionnaires we did in Brno city centre yesterday and prepared basic texts for a “colourful booklet.” For example we thought about what is the Youth in Action programme good for, what it brings to us personally and how we liked this project or youth exchanges in general. Then the official ending of the project came. First of all we revealed our Secret friends (the end of a game we played during the whole project), then we evaluated this project and afterwards, sitting in a circle with closed eyes, we marked day by day what we experienced here. It was really nice and relaxing activity…
In the evening we had just final goodbye party and then we had to pack our luggage for journey back home.

Čtvrtek 14. 7. 2011 – Den barevné brožurky
Poslední den projektu (vyjma dne odjezdový) jsme začali energizery; nejpopulárnějším byl „Papaya Dance.“ Dnešní ráno bylo poněkud formálnější, protože jsme museli vyplnit a podepsat nějaké dokumenty a také jsme dostali Youthpassy. Pak konečně přišla i nějaká zábava, když jsme si v národních skupinách nejprve nacvičili a poté předvedli ostatním krátké a vtipné scénky na téma národní stereotypy.
Po obědě jsme vyhodnotili dotazníky, které jsme dělali včera v brněnském centru a připravili základní texty pro „barevnou brožurku.“ Například jsme přemýšleli o užitečnosti programu Mládež v akci, co přináší nám osobně a jak se nám líbil tento projekt nebo co máme rádi na programu MvA obecně. Pak bylo na řadě oficiální ukončení projektu. Nejprve jsme odhalili naše „Tajné přátele“ (zakončení hry, která probíhala po dobu celého projektu), pak jsme provedli závěrečnou evaluaci projektu a nakonec, sedě v kruhu, se zavřenýma očima jsme vzpomínali, co jsme zde den po dni zažili. Byla to příjemná a relaxační aktivita…
Večer nás čekala už jen rozlučková party a pak jsme se už museli sbalit na zpáteční cestu domů.

středa 13. července 2011

Wednesday - Day of Roma culture

Wednesday 13th July 2011 – Day of Roma culture
Wednesday was full of physical activity for us. After our breakfast and daily evaluation we moved on the centre of Brno to play some game that didn’t let us stay without any movement - we had to walk a lot. The game, or rather the competition, called “Mission impossible” consisted in completing of some tasks by the participants divided in a few teams. This tasks weren’t easy – that’s why we called this game Mission impossible J. Completing of tasks led us to some interesting places in Brno, so besides having a fun we also had a possibility to see some nice places of Brno.
After the evaluation of the competition and the announcement of the winners we had a free time. We had to fill the questionnaire that we made the day before by the answers of some respondent during this free time. Each two guys had to respond one person.
After that we moved on the Museum of Romany Culture to participate in very interesting lecture about the Romany history and Romany culture, and also in the exposition related to this topic. Then we went to the terrace of the little coffee bar that was a part of the museum. We had a dinner there, but more important was the concert of Romany cimbalom group which amazing rhythms full of energy made this evening very pleasant for us till the night J.

Středa 13. 7. 2011 – Den romské kultury
Středa pro nás byla ve znamení pohybu.  Hned po snídani a pravidelné evaluaci jsme se totiž přesunuli do centra Brna, kde nás čekala aktivita, u které jsme rozhodně neseděli. Hra, respektive soutěž, s přiléhavým názvem „Mission impossible“ spočívala v plnění úkolů účastníky rozdělenými do týmů, a jak již z názvu vyplývá, úkoly nebyly nikterak snadné. Jejich plnění nás zavedlo na zajímavá místa v Brně, takže jsme kromě zábavy měli možnost také něco pěkného vidět.
Po vyhodnocení soutěže a odměnění vítězného týmu následoval volný čas, během kterého jsme měli za úkol ve dvojici získat od lidí odpovědi na otázky z dotazníku, který jsme vytvářeli předešlý den. Každá dvojice přitom „vyzpovídala“ jednoho člověka.
Pak jsme se přesunuli do Muzea romské kultury, kde nás čekal velmi zajímavý výklad o romské historii a kultuře, spojený s výstavou. Následně jsme se přesunuli na terasu příjemné kavárničky, která je součástí muzea. Zde nás čekala nejen dobrá
večeře, ale především vystoupení romské cimbálové kapely, která nám svou energickou hudbou zpříjemňovala posezení až do nočních hodin. 

úterý 12. července 2011

Tuesday - Asian Day

Tuesday 12th July 2011 – Asian Day
We began this day by pleasant and relaxing massage. It was really needful because of exhausting dancing lesson on Monday. After that we did our daily evaluation and then we played a game that showed us some possible troubles in communication that can be brought by the language barriers and by the absence of knowledge of foreign languages. After this game we started to create our “Colourful” booklet, specifically to create the questionnaire that formed a part of our booklet. We included some interesting questions about Czech Republic and its inhabitants in this questionnaire.
Today’s afternoon was full of fun and relaxation in the outdoor swimming pool in Brno. In the evening we had an opportunity to “taste” a little part of Asian culture and when I say “to taste” I mean it literally. We went to Asian restaurant for a dinner that consisted of sushi and other Asian specialities. Those less brave could change the sushi for different Asian snacks. Just the way of consumption of food itself brought a good entertainment that continues in the centre of the town for a couple of hours J.

Úterý 12. 7. 2011 – Asijský den

Dnešní den jsme zahájili příjemnou uvolňující masáží. Po včerejším náročném tanečním výkonu to bylo opravdu potřeba. Poté přišla na řadu každodenní evaluace následována hrou, ve které jsme si na vlastní kůži vyzkoušeli, jaké strasti v komunikaci s sebou mohou přinést jazykové bariéry a neznalost cizího jazyka. Ještě před obědem jsme se pustili do tvorby našeho „Colourful“ bookletu, konkrétně pak do tvorby dotazníku, který je jeho součástí. Do dotazníku jsme zahrnuli otázky ohledně České republiky a jejích obyvatel, které jednotlivé účastníky zajímaly a na které by se rádi dozvěděli odpověď.
Odpoledne se neslo ve znamení zábavy a relaxace v areálu Brněnského koupaliště. Večer jsme pak měli možnost ochutnat kousek Asijské kultury, a to doslova. Vydali jsme se totiž do Asijské restaurace, kde na nás čekala tříchodová večeře v podobě sushi a dalších specialit. Ti méně odvážní měli možnost zaměnit sushi za další asijské pochutiny. Už jen způsob konzumace jídel pomocí hůlek se nám postaral o zábavu, která v centru města ještě několik hodin pokračovala J.

pondělí 11. července 2011

Monday - African day

Monday 11th July 2011 – African day
The first what we did today (of course that after breakfast) was as usually the evaluation of yesterday. Afterwards we played a game called “What do you know about my country,“ in which we tested our knowledge about states participating on the project. The best group, Poland, got a small prize. Nevertheless the main activity of morning was drawing multicultural mandalas. We drew three: first we draw one only in blue, then we could choose a colour we preferred and last we could use how many colours we wanted. We also discussed what the meaning of our motifs and colours we used was and   how the mandalas affect us. Some ideas were really very interesting.
In the afternoon was our pleasure to greet distinguished guests: an African student Henry from Nigeria who studies in Brno and Czech instructor of African dances with drummers. Henry told us many interesting about his experience with living in the Czech Republic as a foreigner and we also learn something new about Africa. Then was already a time to practice a basics of African dances, which was really exhausting, however also great fun. In the evening we watched a movie La Haine whose story takes place in the suburb of nowadays multicultural Paris.Pondělí 11. 7. 2011 – Africký den
První, co jsme dnes (samozřejmě po snídani) udělali, byla pravidelná evaluace včerejška. Poté jsme hráli hru „Co víš o mé zemi,“ ve které jsme si otestovali své znalosti o zemích účastnících se projektu. Nejlepší skupina, Polsko, dostala malou cenu. Nicméně hlavní dopolední aktivitou bylo kreslení multikulturních mandal. Kreslili jsme celkem tři: první pouze modrou barvou, u druhé jsme si mohli barvu libovolně zvolit a na třetí jsme mohli použít, kolik barev jsme chtěli. Na závěr jsme diskutovali, co jsme chtěli svými motivy na mandalách a použitými barvami sdělit, a jak na nás ty které mandaly působí. Některé názory byly opravdu velice zajímavé.


Odpoledne bylo naším potěšením přivítat vzácné hosty: afrického studenta Henryho z Nigérie, který studuje v Brně, a českou lektorku afrických tanců s bubeníky. Henry nám pověděl spoustu zajímavého o svých zkušenostech života cizince v České republice a dozvěděli jsme se i něco nového o Africe. Pak už byl ale čas naučit se základy afrických tanců, což bylo sice opravdu vyčerpávající, ale také velmi zábavné. Večer jsme shlédli film La Haine, jehož děj se odehrává na předměstí současné multikulturní Paříže.

neděle 10. července 2011

Sunday - Day of cultural and national identity

Sunday 10th July 2011 – Day of cultural and national identity
Getting up after yesterday intercultural evening was for most of us very hard. When we finally ate our breakfast and evaluated yesterday, the short lecture about cultural shock took place. We learnt, how somebody who comes to live in abroad for a while reacts on different culture and way of life, which stages of cultural shock must he or she overcome and how. This lecture was followed by game in near forest that showed a difficulty but also necessity of cooperation between people from different cultures. All of us enjoyed this game.
After lunch and popular energizer Princesses, dragons and knights we discussed a topic of national identity – what are typical attributes of nation, how can we divide them and what does it mean for us personally, to be a member of a state or nation. In groups we played a game in which most of us knew rules and one did not, and had to guess it. The meaning of this interesting game was to try a feeling of someone who comes to a different national milieu.
For the evening the organisers prepared an adventure game in the forest. Hopefully nobody got lost and in the end we even found a liquid award.


Neděle 10. 7. 2011 – Den kulturní a národní identity
Vstávání po včerejším interkulturním večeru bylo pro většinu z nás opravdu těžké. Když jsme se konečně nasnídali a provedli evaluaci včerejšího dne, mohlo dojít na krátkou interaktivní přednášku o kulturním šoku. Dozvěděli jsme se, jak reaguje člověk na cizí kulturu a způsob života, když pobývá delší dobu v cizině, jaké fáze kulturního šoku musí překonat a jak. Na přednášku navazovala hra v nedalekém lese, která nám prakticky osvětlila obtížnost, ale i nutnost spolupráce lidí z různých kultur. Všichni jsme si ji řádně užili.
 
Po obědě a oblíbeném energizeru Princové, draci a rytíři jsme diskutovali na téma národní identity – jaké jsou typické znaky národa, jak je můžeme dělit a co pro nás osobně znamená být příslušníkem určitého státu nebo národa. Ve skupinách jsme pak hráli hru, jejíž pravidla většina z nás znala a zbývající na ně musel přijít v průběhu hry. Jejím smyslem bylo vyzkoušet si pocit jedince, který se ocitne v cizím národním či kulturním prostředí.
Na večer organizátoři připravili bojovku v lese. Naštěstí se nikdo neztratil a na konci na nás dokonce čekala tekutá odměna.